اپراتور دیگ بخار


آنچه اپراتور دیگ بخار باید بداند

اپراتور دیگ بخار - بازرسی دیگ بخار
به هیچ وجه در این مقاله از بازرسی مخازن تحت فشار سعی نشده است تمام مواردی که باید یک اپراتور دیگ بخار باید بداند اشاره شود تنها  به سادگی اصولی که هر اپراتور باید بداند را بدون در نظر گرفتن درجه مجوز آنها بازگو می کند. اپراتور باید نحوه عملکرد تمام کنترل های یک دیگ بخار معمولی را  بداند (ما ... ادامه مطلب